Vi erbjuder att som konsulter ta roller som projektledare eller teamledare i projekt.

Engagemang

Resultatorienterat

Kodteknik förespråkar ett resultatorienterat arbetssätt där fokus ligger på vad som skall uppnås och till när. Utifrån det planeras arbetet i inkrement. Beroende på typ av projekt och hur uppgifterna ser ut kan SCRUM och/eller KANBAN vara bra.

Delaktighet

Grunden i alla lyckade projekt tror vi är engagemang. Där är kommunikation extra viktigt. Det gäller att skapa förutsättningar för alla intressenter i projektet att förstå och ta del av vad som skall uppnås. Att känna att man kan påverka. På så vis känner sig inblandade mer delaktiga och blir med det mer engagerade.